Atawich Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkında Bilgilendirme Metni - Atawich Lezzetli Bir Dev

ATAWICH GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

I. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU HAKKI

• Başvuru Hakkının Kapsamı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

• Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, ilgili kişilerin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, ilgili kişilerin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

5 (1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
(2) İlgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

II. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla
tarafımızca, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin ilgili kişisi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Ayrıca ilgili kişi başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir. İlgili kişi başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.